تیره Misodendraceae

فرم کلی تیره Misodendraceaeگیاهانی درختچه ای. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی بی ریشه؛ انگلی ناقص. انگل بخش های هوایی گیاه میزبان. رشد ساقه ها بصورت سیمپودیال. برگ ها کوچک؛ متناوب؛ علفی یا چرمی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل ها ماده دارای پرچم. گل های نر فاقد مادگی.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. مناطق معتدل. جنوب غربی مناطق معتدل آمریکای جنوبی.

طبقه بندی خانواده Misodendraceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Santalales .

این خانواده دارای ۱۱ گونه است.

Misodendrum linearifolium

گونه هایخانواده Misodendraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Misodendraceae
Misodendraceae
Misodendraceae
Misodendraceae