تیره Morinaceae

~  Caprifoliaceae ,  Dipsacaceae

فرم کلی تیره Morinaceaeگیاهانی علفی خارمانند. چندساله. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پرمانند و پوشیده از خارهای فراوان. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از دیسک گل.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل. جنوب شرق اروپا تا رشته کوه های هیمالیا و جنوب غرب چین. X=17 .

طبقه بندی خانواده Morinaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۷ گونه است.

Morina longifolia

گونه هایخانواده Morinaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Morinaceae
Whorlflower
Morinaceae