تیره مارزبان(Ophioglossaceae)

مارزبانیان (Ophioglossaceae) تیره‌ای از سرخس‌تباران که دارای برگ‌های غیرمنقسم و هاگدان‌های رأسی هستند. Botrychium lunaria گونه های خانواده Ophioglossaceae در شبکه گیاهی ایران: نام انگلیسی خانواده نام علمی Parsley Fern Ophioglossaceae Botrychium australe Common Moonwort Ophioglossaceae Botrychium lunaria – Ophioglossaceae Botrychium ternatum Rattlesnake Fern Ophioglossaceae Botrychium virginianum Adder’s Tongue Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum