تیره مارزبان(Ophioglossaceae)

مارزبانیان (Ophioglossaceae) تیره‌ای از سرخس‌تباران که دارای برگ‌های غیرمنقسم و هاگدان‌های رأسی هستند.

Botrychium lunaria

گونه های خانواده Ophioglossaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Parsley Fern
Ophioglossaceae
Common Moonwort
Ophioglossaceae
Ophioglossaceae
Rattlesnake Fern
Ophioglossaceae
Adder’s Tongue
Ophioglossaceae