تیره Philesiaceae

فرم کلی تیره Philesiaceae: گیاهانی درختچه ای یا دارای شاخه های رونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ اسکلروفیلی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بصورت وارونه؛ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.

جغرافیا: بومی نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. نواحی معتدل تا گرمسیری. شیلی. X=15, 19 .

طبقه بندی خانواده Philesiaceae: زیررده تک لپه ای ها، راسته Liliales .

این خانواده دارای ۲ گونه است.

Lapageria rosea

گونه های خانواده Philesiaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wombat Berry
Philesiaceae
Scrambling Lily
Philesiaceae
Chilean Bellflower
Philesiaceae