تیره Polygalaceae

گونه های خانواده Polygalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bitter Milkwort
Polygalaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Senega Snake Root
Polygalaceae
Yuan Zhi
Polygalaceae
Yuan Zhi
Polygalaceae
Polygalaceae
Milkwort
Polygalaceae
Polygalaceae