تیره Restoniaceae

فرم کلی تیره Restoniaceae: گیاهانی شورپسند. با وظیفه ی فتوسنتزی انتقال یافته به ساقه. برگ ها به خوبی توسعه یافته، یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان مقاوم به شکستن در ناحیه گره ها. ریزو دار. شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، دوردیفه یا مارپیچی، چرمی، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار، گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه یا هرمافرودیت یا یک پایه. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد پرچم. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل گرم، نیمه گرمسیری تا گرمسیری. اغلب در جنوب آفریقا و استرالیا، پراکنش کمتر در نیوزیلند، ماداگاسکار، هندوچین و شیلی. X=7, 8, 11, 12, 13 .

طبقه بندی خانواده Restoniaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای ۳۲۰ گونه است.

گونه های خانواده Restoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Restoniaceae