تیره بید (Salicaceae)

فرم کلی تیره Salicaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متناوب تا متقابل، مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار؛ گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

بعضی از گیاهان این تیره بعنوان زینت پرورش می یابند اعضای مختلف تعدادی دیگر به مصارف درمانی می رسد از چوب برخی دیگر در صنعت استفاده به عمل می آورند.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله. عدم وجود در استرالیا و گینه نو. X=11, 12, 19 .

طبقه بندی خانواده Salicaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۳۵۰ گونه است.

Salix lasiolepis

گونه های خانواده Salicaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tacatricho 32
Salicaceae
White Poplar
Salicaceae
Narrowleaf Cottonwood
Salicaceae
Balsam Poplar
Salicaceae
Himalayan Poplar
Salicaceae
Eastern Cottonwood
Salicaceae
Plains Cottonwood
Salicaceae
Rio Grande Cottonwood
Salicaceae
Salicaceae
Cottonwood
Salicaceae
Canadian Aspen
Salicaceae
Swamp Cottonwood
Salicaceae
Doronoki
Salicaceae
Black Poplar
Salicaceae
Salicaceae
Japanese Aspen
Salicaceae
Salicaceae
Aspen Poplar
Salicaceae
American Aspen
Salicaceae
Western Balsam Poplar
Salicaceae
Canadian Poplar
Salicaceae
Grey Poplar
Salicaceae
Balm Of Gilead
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sharp-Leaf Willow
Salicaceae
Salicaceae
Feltleaf Wiillow
Salicaceae
White Willow
Salicaceae
Cricket Bat Willow
Salicaceae
Golden Willow
Salicaceae
Peach Leaved Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Rusty Sallow
Salicaceae
Eared Sallow
Salicaceae
Weeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Beak Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goat Willow
Salicaceae
Salicaceae
Grey Willow
Salicaceae
Salicaceae
Violet Willow
Salicaceae
Salicaceae
Missouri Willow
Salicaceae
Coyote Willow
Salicaceae
River Willow
Salicaceae
Crack Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goodding’s Willow
Salicaceae
Rosegold Pussy Willow
Salicaceae
Halberd-Leaved Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Woolly Willow
Salicaceae
Yellow Willow
Salicaceae
Pacific Willow
Salicaceae
Shining Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Black Willow
Salicaceae
Salicaceae
Bay Willow
Salicaceae
Slender Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Tealeaf Willow
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Creeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Scouler’s Willow
Salicaceae
Sitka Willow
Salicaceae
Salicaceae
Yew-Leaf Willow
Salicaceae
Almond-Leaved Willow
Salicaceae
Osier
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae