تیره سیب زمینی(Solanaceae)

فرم کلی تیره Solanaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب، یا متناوب تا متقابل؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ معطر یا بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا سه برگچه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گل‌آذین بیشتر به‌صورت گرزن و گاهى منفرد است. گل‌ها دو جنسی، منظّم یا نامنظّم و شامل ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۵ گلبرگ پیوسته، ۵ پرچم (و به‌ندرت ۲ یا ۴ عدد) که بساک آنها به هم نزدیک شده و دو برچهٔ پیوسته است. تخمک‌ها به تعداد زیاد، تمکّن محورى و میوهٔ آنها سته یا کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یکپایه یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. دارای گوناگونی زیادی در آمریکای مرکزی و جنوبی.X=7-12(+) .

طبقه بندی خانواده Solanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Solanales .

این خانواده دارای ۲۰۰۰ گونه (یا بیشتر) است.

سیب‌زمینی گیاهی است از تیرهٔ سیب زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است.این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آن‌ها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌کند و برحسب استفاده این گیاه به سیب‌زمینی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی (جهت استفاده الکل یا نشاسته یا قند) تقسیم می‌شود.

Solanum tuberosum

گونه های خانواده Solanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Belladonna
Solanaceae
Deadly Nightshade
Solanaceae
Sweet Pepper
Solanaceae
Locoto
Solanaceae
Tabasco Pepper
Solanaceae
Tree Pepper
Solanaceae
Greenleaf Five Eyes
Solanaceae
Tree Tomato
Solanaceae
Casana
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Downy Thorn Apple
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Oak Leaf Datura
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Pichi
Solanaceae
White Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Box Thorn
Solanaceae
Solanaceae
Christmas Berry
Solanaceae
Chinese Boxthorn
Solanaceae
Solanaceae
Desert Thorn
Solanaceae
Pale Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Squawthorn
Solanaceae
Tomato
Solanaceae
Solanaceae
Currant Tomato
Solanaceae
Mandrake
Solanaceae
Shoo Fly
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Tree Tobacco
Solanaceae
Wild Tobacco
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Solanaceae
Sharp-Leaf Ground Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Cutleaf Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Clammy Ground Cherry
Solanaceae
Tomatillo
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Bladder Ground Cherry
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Goldenberry
Solanaceae
Wild Tomatillo
Solanaceae
Strawberry Tomato
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Prairie Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Virginia Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Sticky Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Scopolia
Solanaceae
Solanaceae
Mock Tomato
Solanaceae
Ajanhuiri
Solanaceae
American Nightshade
Solanaceae
Andigena
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Horse Nettle
Solanaceae
Chaucha
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Bittersweet
Solanaceae
Wild Potato
Solanaceae
Colorado Wild Potato
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Mountain Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Aubergine
Solanaceae
Pepino
Solanaceae
Black Nightshade
Solanaceae
Phureja
Solanaceae
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Garden Huckleberry
Solanaceae
Qing Qi.
Solanaceae
Oondoroo
Solanaceae
Sticky Nightshade
Solanaceae
Pitiquiña
Solanaceae
Limeña
Solanaceae
Cutleaf Nightshade
Solanaceae
Potato
Solanaceae
Green Kangaroo Apple
Solanaceae
Ashwagandha
Solanaceae