تیره Tecophilaeaceae

فرم کلی تیره Tecophilaeaceaeگیاهانی علفی در اندازه های کوچک تا متوسط. غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ کورم دار یا غده ای. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی تا مستطیلی یا تخم مرغی یا گرد؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره و قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقای مرکزی و جنوبی.

طبقه بندی خانواده Tecophilaeaceae: زیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۲۲ گونه است.

Conanthera bifolia

گونه های خانواده Tecophilaeaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae