تیره نرمدار،تیره زیرفون (Tiliaceae)

~  Malvaceae 

راسته: مالوالها

فرم کلی تیره Tiliaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ دار و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی یخبندان. X=7-41 .

طبقه بندی خانواده Tiliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Tilia platyphyllos

گونه های خانواده Tiliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Jute
Tiliaceae
Jew’s Mallow
Tiliaceae
Corkwood Tree
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
American Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Carolina Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Small Leaved Lime
Tiliaceae
White Basswood
Tiliaceae
Japanese Lime
Tiliaceae
Mongolian Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Large Leaved Lime
Tiliaceae
Silver Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Common Lime
Tiliaceae