تیره Turneraceae

فرم کلی تیره Turneraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهانی غیرآبدار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

~  Passifloraceae 

تیره تورنراسه را به تیره پاسی فلوراسه بسیار نزدیک می دانند اما گیاهان این تیره هیچ گاه پیچان و بالا رونده نیستند و لوله یا پیاله گل آنها نیز همیشه فاقد تاج یا چرخه هایی متشکل از زواید رشته ای و نازک بین پرچم ها و کلاله مادگی نیز پوشیده از کرکهای ریز است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. خودگرده افشان یا گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیری و آفریقای جنوبی، ماداگاسکار، آمریکای مرکزی و نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی، غرب هندوستان. X=7, 10 .

طبقه بندی خانواده Turneraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Turnera diffusa aphrodisiaca

گونه های خانواده Turneraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Damiana
Turneraceae