تیره سنبل الطیب،تیره علف گربه (Valerianaceae)

فرم کلی تیره Valerianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ اسانس دار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. گیاهان چندساله دارای ریزوم. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه آنها به صورت فندقه ای است که گاهی در انتها به یک دسته تار ختم می شوند و محتوی دانه های بدون آلبومن می باشد.از نظر اختصاصات تشریحی وجود غده های ترشحی به شرح زیر در انواع این گیاهان قابل توجه است.
۱- غده های ترشحی واقع بر روی پایه ای مرکب از چند ردیف سلول و رأس چند سلولی.
۲- غده های داخلی یک سلولی که در لایه چوب پنبه یا در آندودرم تهیه جای دارند. گیاهان این تیره بیشتر در نواحی معتدله نیمکره شمالی مخصوصاً منطقه مدیترانه و آسیا می رویند ولی در قاره آمریکا بیشتر در نواحی واقع در نیمکره جنوبی مانند رشته جبال آندوشیلی پراکندگی دارد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آفریقا، ماداگاسکار، استرالیا. X= (7-)9(-12) .

طبقه بندی خانواده Valerianaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

 Centranthus macrosiphon

گونه های خانواده Valerianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Valerianaceae
Red Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Spikenard
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Marsh Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Indian Valerian
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
American Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Mountain Valerian
Valerianaceae
Keeled-Fruited Cornsalad
Valerianaceae
Valerianaceae
Italian Corn Salad
Valerianaceae
Corn Salad
Valerianaceae
Beaked Cornsalad
Valerianaceae