تیره خواجه باشی، تیره طوسک (Dipsacaceae)

فرم کلی تیره Dipsacaceaeگیاهانی علفی. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متارکم قابل رؤیت؛ گاهی غده ای. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آفریقای جنوبی. X=5-10 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Dipsacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

 Succisa pratensis

گونه های خانواده Dipsacaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Makhobeli
Dipsacaceae
Teasel
Dipsacaceae
Xu Duan
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Fuller’s Teasel
Dipsacaceae
Field Scabious
Dipsacaceae
Pigeon’s Scabious
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Devil’s Bit Scabious
Dipsacaceae