تیره کلاه میر حسین(Plumbaginaceae)

فرم کلی تیره Plumbaginaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب سوزنی یا خطی یا کشیده؛ درصورت بریده بودن به شکل پرمانند؛ با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی، بویژه علفزارهای نمکی و سواحل دریاها. X=6-9 .

طبقه بندی خانواده : زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده Plumbaginaceae دارای ۷۷۵ گونه است.

Ceratostigma plumbaginoides

گونه های خانواده Plumbaginaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sea Thrift
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Chinese Plumbago
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbago
Plumbaginaceae