تیره قیچ،تیره اسفند(Zygophyllaceae)

فرم کلی تیره Zygophyllaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ رزین دار یا غیررزینی؛ آبدار یا غیرآبدار. گیاهانی علفی بصورت یکساله یا چندساله. خشکی زی. برگ ها متقابل یا متناوب؛ علفی یا گوشتی یا چرمی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ تک برگچه ای یا دوبرگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. پهنک برگ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ خار مانند یا فلس مانند یا برگ مانند؛ پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. X=6, 8-13(+) .

طبقه بندی خانواده Zygophyllaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Zygophyllales .

این خانواده دارای ۲۳۵ گونه است.

Larrea tridentata

گونه های خانواده Zygophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Creosote Bush
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Syrian Rue
Zygophyllaceae
Caltrop
Zygophyllaceae
Syrian Bean Caper
Zygophyllaceae

تیره Zosteraceae

فرم کلی تیره Zosteraceaeگیاهان علفی و آبزی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای ریزوم. آبدوست، دریایی، ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب. برگ ها متناوب، با آرایش دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دو پایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا گرمسیری. گسترش وسیع در نواحی ساحلی. X=6, 10 .

طبقه بندی خانواده Zosteraceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۱۸ گونه است.

Zostera marina

گونه های خانواده Zosteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Surf Grass
Zosteraceae
Sea Grass
Zosteraceae
Eel Grass
Zosteraceae

تیره Viscaceae

 

فرم کلی تیره Viscaceaeگیاهانی کلروفیل دار ولی انگل درختچه ها. برگ ها بخوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاه میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ علفی یا چرمی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

~  Santalaceae

گونه های این خانواده در تیره  ~  Santalaceae قرار گرفته اند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10-14 .

طبقه بندی خانواده Viscaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Phoradendron leucarpum

گونه هایخانواده Viscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Mistletoe
Viscaceae
Mistletoe
Viscaceae

 

تیره گزنه(Urticaceae)

فرم کلی تیره Urticaceaeگیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=6-14 .

طبقه بندی خانواده Urticaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۵۵۰ گونه است.

Urtica urens

گونه های خانواده Urticaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Wild Rhea
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Himalayan Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Canadian Wood Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Scrub Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Roman Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Annual Nettle
Urticaceae

تیره Sargentodoxaceae

~  Lardizabalaceae

فرم کلی تیره Sargentodoxaceaeگیاهانی بالارونده. برگ ها خزاندار، متناوب، با دمبرگ بلند، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، معمولاً سه برگچه ای. پهنک برگ های ساده به صورت بریده بریده یا به ندرت یکپارچه، با رگبرگ های پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی­گوشوارک. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده دارای ۶ پرچم. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل. گرده افشانی توسط حشرات.

گونه ی این تیره در خانواده ~  Lardizabalaceae قرار گرفته است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. مرکز چین.

طبقه بندی خانواده Sargentodoxaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای یک گونه و تنها یک جنس Sargentodoxa است.

گونه های خانواده Sargentodoxaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sargentodoxaceae

تیره ناترک(Sapindaceae)

فرم کلی تیره Sapindaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

ناترکیان (نام علمی: Sapindaceae) نام یک تیره از افراسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد آن.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16 .

طبقه بندی خانواده Sapindaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

Acer rubrum

گونه های خانواده Sapindaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Field Maple
Sapindaceae
Hornbeam Maple
Sapindaceae
Vine Maple
Sapindaceae
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Amur Maple
Sapindaceae
Rock Maple
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Oregon Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Sapindaceae
Japanese Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Moosewood
Sapindaceae
Norway Maple
Sapindaceae
Sycamore
Sapindaceae
Red Maple
Sapindaceae
Silver Maple
Sapindaceae
Sugar Maple
Sapindaceae
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
Black Maple
Sapindaceae
Mountain Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Tatarian Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Heart Seed
Sapindaceae
Native Tamarind
Sapindaceae
Native Hops
Sapindaceae
Golden Rain Tree
Sapindaceae
Western Soapberry
Sapindaceae
Soapberry
Sapindaceae
Yellowhorn
Sapindaceae

تیره بید (Salicaceae)

فرم کلی تیره Salicaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متناوب تا متقابل، مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار؛ گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

بعضی از گیاهان این تیره بعنوان زینت پرورش می یابند اعضای مختلف تعدادی دیگر به مصارف درمانی می رسد از چوب برخی دیگر در صنعت استفاده به عمل می آورند.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله. عدم وجود در استرالیا و گینه نو. X=11, 12, 19 .

طبقه بندی خانواده Salicaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۳۵۰ گونه است.

Salix lasiolepis

گونه های خانواده Salicaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tacatricho 32
Salicaceae
White Poplar
Salicaceae
Narrowleaf Cottonwood
Salicaceae
Balsam Poplar
Salicaceae
Himalayan Poplar
Salicaceae
Eastern Cottonwood
Salicaceae
Plains Cottonwood
Salicaceae
Rio Grande Cottonwood
Salicaceae
Salicaceae
Cottonwood
Salicaceae
Canadian Aspen
Salicaceae
Swamp Cottonwood
Salicaceae
Doronoki
Salicaceae
Black Poplar
Salicaceae
Salicaceae
Japanese Aspen
Salicaceae
Salicaceae
Aspen Poplar
Salicaceae
American Aspen
Salicaceae
Western Balsam Poplar
Salicaceae
Canadian Poplar
Salicaceae
Grey Poplar
Salicaceae
Balm Of Gilead
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sharp-Leaf Willow
Salicaceae
Salicaceae
Feltleaf Wiillow
Salicaceae
White Willow
Salicaceae
Cricket Bat Willow
Salicaceae
Golden Willow
Salicaceae
Peach Leaved Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Rusty Sallow
Salicaceae
Eared Sallow
Salicaceae
Weeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Beak Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goat Willow
Salicaceae
Salicaceae
Grey Willow
Salicaceae
Salicaceae
Violet Willow
Salicaceae
Salicaceae
Missouri Willow
Salicaceae
Coyote Willow
Salicaceae
River Willow
Salicaceae
Crack Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goodding’s Willow
Salicaceae
Rosegold Pussy Willow
Salicaceae
Halberd-Leaved Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Woolly Willow
Salicaceae
Yellow Willow
Salicaceae
Pacific Willow
Salicaceae
Shining Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Black Willow
Salicaceae
Salicaceae
Bay Willow
Salicaceae
Slender Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Tealeaf Willow
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Creeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Scouler’s Willow
Salicaceae
Sitka Willow
Salicaceae
Salicaceae
Yew-Leaf Willow
Salicaceae
Almond-Leaved Willow
Salicaceae
Osier
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae

تیره مرکبات، تیره سداب(Rutaceae)

فرم کلی تیره Rutaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Rutaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

سُداب (نام علمی: Ruta graveolens) از تیره مرکبات(سُدابیان) (rutaceae) گیاهی علفی پایا ساقه‌های منشعب و چوبی، برگهای متناوب دو تا سه قسمتی صاف و بی پرز است.

Euodia ruticarpa

گونه های خانواده Rutaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rutaceae
Pinnate Boronia
Rutaceae
Mexican Orange Flower
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Calamondin Orange
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Citrumelo
Rutaceae
Citrange
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Ichang Papeda
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Mandarin
Rutaceae
Sweet Orange
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Cape Barren Tea
Rutaceae
Burning Bush
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Wu Zhu Yu
Rutaceae
Round Kumquat
Rutaceae
Oval Kumquat
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Amur Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Chinese Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Egyptian Rue
Rutaceae
Rue
Rutaceae
Mountain Rue
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Lime Berry
Rutaceae
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Hercules Club
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Szechuan Pepper
Rutaceae
Sandfly Bush
Rutaceae

تیره Ruscaceae

فرم کلی تیره Ruscaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی. برگ ها بسیار تقلیل یافته تا فلس مانند. مستقل یا بالارونده. برگ ها بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی.

Liliaceae ,  Asparagaceae

گونه Ruscus aculeatus در خانواده Asparagaceae   قرار گرفته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره. نواحی معتدل. غرب و مرکز اروپا، مدیترانه.

طبقه بندی خانواده Ruscaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۹ گونه است.

Ruscus aculeatus

گونه های خانواده Ruscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Butcher’s Broom
Ruscaceae

تیره Rubiaceae

فرم کلی تیره Rubiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

روناسیان (نام علمی: Rubiaceae) تیره‌ای از گیاهان از راستهٔ گل‌سپاسی‌سانان (نام علمی: Gentianales) هستند.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

طبقه بندی خانواده Rubiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۶۰۰۰ گونه است.

Pinckneya pubens

گونه های خانواده Rubiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rubiaceae
Squinancy Wort
Rubiaceae
Dyer’s Woodruff
Rubiaceae
Button Bush
Rubiaceae
Sand Coprosma
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Native Currant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Mirror Plant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Crosswort
Rubiaceae
Goosegrass
Rubiaceae
Northern Bedstraw
Rubiaceae
Rubiaceae
Hedge Bedstraw
Rubiaceae
Sweet Woodruff
Rubiaceae
False Cleavers
Rubiaceae
Threepetal Bedstraw
Rubiaceae
Fragrant Bedstraw
Rubiaceae
Lady’s Bedstraw
Rubiaceae
Partridge Berry
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Bead Plant
Rubiaceae
Snake-Needle Grass
Rubiaceae
Rubiaceae
Bitter Bark
Rubiaceae
Rubiaceae
Asian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Wild Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Madder
Rubiaceae
Field Madder
Rubiaceae
Rubiaceae