تیره خلنگ (Ericaceae)

فرم کلی تیره Ericaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا بالارونده؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها به خوبی توسعه یافته. مستقل یا انگلی یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ بصورت مسطح یا لب برگشته. اندام های رویشی به شکل فلس مانند یا غیرفلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری.

  = (۸–)۱۲ or 13(–۲۳)

طبقه بندی خانواده Ericaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این تیره دارای ۱۳۵۰ گونه است.

میوه‌های تعدادی از گونه‌های این خانواده  مانند قره قاط، آس بری، زغال اخته آبی و آیدااریزا خوراکی است. گیاهان زینتی این تیره شامل جنس‌های اریکا و خرزه هندی هستند که هر دو دارای گونه‌ها دورگه‌ها و ارقام متعددی هستند. خیلی از آنها در فضای آزاد، در باغ‌هایی با خاک‌های اسیدی مناسب یا در مورد انواع حساس‌تر در گلخانه کاشته می‌شوند.

Vaccinium arctostaphylos

گونه های خانواده Ericaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bog Rosemary
Ericaceae
Marsh Andromeda
Ericaceae
Grecian StrawberryTree
Ericaceae
Arizona Maderone
Ericaceae
Canary Madrona
Ericaceae
Madrona
Ericaceae
Texas Madrone
Ericaceae
Strawberry Tree
Ericaceae
Ericaceae
Madrono
Ericaceae
Alpine Bearberry
Ericaceae
Hairy Manzanita
Ericaceae
Bigberry Manzanita
Ericaceae
Manzanita
Ericaceae
Pine-Mat Manzanita
Ericaceae
Parry Manzanita
Ericaceae
Greenleaf Manzanita
Ericaceae
Pointleaf Manzanita
Ericaceae
Ericaceae
Downy Manzanita
Ericaceae
Bearberry
Ericaceae
Heather
Ericaceae
White Arctic Mountain Heather
Ericaceae
Ericaceae
Leather Leaf
Ericaceae
Ericaceae
Mayflower
Ericaceae
Fire Heath
Ericaceae
Bog Heather
Ericaceae
Cornish Heath
Ericaceae
Darley Dale Heath
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
White Waxberry
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Snowberry
Ericaceae
Fragrant Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Alpine Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Checkerberry
Ericaceae
Checkerberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Shallon
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Box Huckleberry
Ericaceae
Dwarf Huckleberry
Ericaceae
Dangleberry
Ericaceae
Bear Huckleberry
Ericaceae
Tutsan
Hypericaceae
Great Saint John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Rose Of Sharon
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. Andrews Cross
Hypericaceae
Matted St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Sheep Laurel
Ericaceae
Mountain Laurel
Ericaceae
Swamp Laurel
Ericaceae
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Wild Rosemary
Ericaceae
Coastal Doghobble
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
False Huckleberry
Ericaceae
Sorrel Tree
Ericaceae
Lily Of The Valley Bush
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Alpenrose
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Lapland Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Honeysuckle Azalea
Ericaceae
Rosebay Rhododendron
Ericaceae
Chinese Azalea
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Alaska Blueberry
Ericaceae
Large-Cluster Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Farkleberry
Ericaceae
Ericaceae
Caucasian Whortleberry
Ericaceae
Rabbiteye Blueberry
Ericaceae
Sea Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Dwarf Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Hillside Blueberry
Ericaceae
High-Bush Blueberry
Ericaceae
Creeping Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Alpine Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Southern Mountain Cranberry
Ericaceae
Swamp Highbush Blueberry
Ericaceae
Black Highbush Blueberry
Ericaceae
Hairy Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
American Cranberry
Ericaceae
Georgia Blueberry
Ericaceae
Mountain Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Mortiño
Ericaceae
Florida Evergreen Blueberry
Ericaceae
Sourtop Blueberry
Ericaceae
Bilberry
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Western Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Evergreen Huckleberry
Ericaceae
Small Cranberry
Ericaceae
Madeiran Whortleberry
Ericaceae
Red Bilberry
Ericaceae
Kamchatka Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Grouseberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Small-Cluster Blueberry
Ericaceae
Bog Bilberry
Ericaceae
Dryland Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Rabbit-Eye Blueberry
Ericaceae
Cowberry
Ericaceae

تیره Colchicaceae

فرم کلی تیره Colchicaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و گرمسیری. نواحی معتدل. اروپا، مدیترانه، تا آسیای مرکزی و شمال هند. X=5-12(-19) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۱۱ می باشد.

طبقه بندی خانواده Colchicaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده :دارای حدود ۲۰۰ گونه است.

 

نام فارسی: گل حسرت

نام علمی: Colchicum SP.

خانواده: Colchicaceae

مشخصات گیاهشناسی : گیاهی است علف چند ساله, دارای پیاز بزرگ و گشتدار, محفوظ در پوشش نازگ و ریشه افشان دارد. برگ‌های آن باریک و دراز و نوک تیز و بدون کرک با رنگ سبز تیره می‌باشد. گل‌های آن به رنگ گلی و شامل لوله دراز و منتهی به ۶ قطعه و۶ پرچم می‌باشد که ۳ تای از این پرچم‌ها, میله کوتاهتر ولی باک بزرگ به رنگ نارنجی دارند. میوه‌اش پوشینه, دارای ۳ خانه و مقوی دانه‌های کوچک و بسیار به تعداد ۸۰-۶۰ دانه در هر خانه است.   خواص درمانی: کلشیک دارای اثر ضد نقرس است. منحصراً مصرف تنطور و عصاره کلشیک ذکر شده است. تنطور دانه کلشیک بهترین فرآورده آن است که به نسبت ۱۰/۱ تهیه می‌شود. این تنطور دارای ۰۳۵/۰ درصد کلشی سین است و هر گرم آن برابر ۵۷ قطره می‌باشد. عصاره هیدرو الکلی دانه که هر ۱۰/۰ گرم آن ۵/۳ میلیگرم کلشی سین دارد, به مقدار ۰۱/۰ تا ۰۸/۰ گرم در ۲۱ ساعت به صورت حب مصرف می‌شود.

 

گونه های  خانواده Colchicaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Milkmaids
Colchicaceae
Autumn Crocus
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Fairybells
Colchicaceae
Colchicaceae

تیره بورسراسه(Burseraceae)

فرم کلی تیره Burseraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ اسانس دار؛ رزینی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ مرکب؛ پرمانند یا سه برگچه ای یا تک برگچه ای. پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=11, 13, 23 .

طبقه بندی خانواده Burseraceaeزیررده دولپه ای. راسته Sapindales .

این تیره دارای دارای ۵۰۰ گونه می باشد.

گونه خانواده Burseraceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese White Olive
Burseraceae

 

تیره Basellaceae

فرم کلی تیره Basellaceaeگیاهانی علفی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه قابل رؤیت یا فاقد برگ های متراکم اولیه قابل رؤیت، دارای ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متقابل یا متناوب، گاهی اوقات گوشتی، دارای دمبرگ، غیرپوششی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها پرمانند یا پنجه ای.

تولیدمثل و گرده افشانیگل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها دارای براکته (براکته ها کوچک). منظم، چرخه ای، سه چرخه ای یا چهارچرخه ای. نهنج گل غیربرجسته توخالی. دارای صفحه زیرتخمدانی، حلقوی شکل.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. مناطق گرمسیر آمریکا، آفریقا و آسیا. X=11, 12 .

طبقه بندی خانواده Basellaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این تیره دارای ۲۵ گونه می باشد.

گونه های خانواده   Basellaceae شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Madeira Vine
Basellaceae
Indian Spinach
Basellaceae
Olluco
Basellaceae

تیره Aponogetonaceae

فرم کلی تیره  Aponogetonaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ دار. چندساله؛ دارای کورم یا ریزوم دار؛ ریشه ای. برگ ها شناور روی آب. اغلب هتروفیل. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. دارای رگبرگ پرمانند. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. قدیم الحاره و آفریقای جنوبی. X=8 .

طبقه بندی خانواده Aponogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این تیره دارای ۴۷ گونه و تنها یک جنس Aponogetonمی باشد.

استفاده خوراکی گونه Aponogeton distachyos:

ریشه
ساقه
گل

گونه خانواده Aponogetonaceae وجود درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hawthorn
Aponogetonaceae

تیره Alstroemeriaceae

فرم کلی تیره Alstroemeriaceae گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته. چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت؛ رزوم دار و غده ای. مستقل یا بالارونده چندساله . خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی تا نیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

مطمئن ترین روش تکثیر آلسترومریا برای حذف ویروس ها بطور کامل از گیاه روش کشت بافت است، که منجر به تولید گیاه سالم و عاری از ویروس می گردد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.

طبقه بندی خانواده Alstroemeriaceae زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه و ۴ جنس شامل می باشد.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. آمریکای جنوبی و مرکزی. X=8, 9 .

گونه های خانواده  Alstroemeriaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yatzi
Alstroemeriaceae
Alstroemeriaceae
Alstroemeriaceae

تیره علف فرش (Aizoaceae)

فرم کلی تیره  Aizoaceaeگیاهانی علفی یا درختچه هایی کوچک. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل؛ اغلب گرد؛ گوشتی؛ دارای دمبرگ کوتاه تا بدون دمبرگ. پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. کپسول ها لوکولی سید یا شکاف دار یا سپتی سید یا سیرکومسیسیل. بذور غیرآندوسپرمی. دارای پریسپرم. بذرو دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین دارای انحنا.

جغرافیا: مخصوص آفریقای جنوبی، همچنین نواحی گرمسیری آفریقا و آسیا، استرالیا، کالیفرنیا، آمریکای جنوبی. X=8, 9 .

گونه های خانواده آزوآسهAizoaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Sea Fig
Aizoaceae
Sweet Hottentot Fig
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Pigface
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Pig’s Face
Aizoaceae
Ice Plant
Aizoaceae
Sea Purslane
Aizoaceae
Aizoaceae
New Zealand Spinach
Aizoaceae