هورمون ریشه زایی Populus trichocarpa
Populus x canadensis
Populus x jackii
یک نوع لاک الکل Abies alba
Rhus ambigua
Rhus succedanea
Rhus sylvestris
Rhus verniciflua
Rhus wallichii