نمایش 277 - 288 از 7415
Leguminosae
هزاربرگ، شب خسب، درخت گل ابریشم
Mimosa
Hyacinthaceae
-
-
Hyacinthaceae
-
-
Hyacinthaceae
-
-
Malvaceae
گل ختمی
Hollyhock
Rosaceae
-
Alpine Lady's Mantle
Rosaceae
-
Lady's Mantle
Liliaceae
-
Unicorn Root
Liliaceae
-
-
Euphorbiaceae
تونگ خوشه ای
Japan Wood-Oil Tree
Euphorbiaceae
تونگ
Tung Tree
Leguminosae
خارشتر مان دار، ترنجبین
Manna Tree