نمایش 1 - 12 از 23
Aristolochiaceae
-
Birthwort
Aristolochiaceae
-
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
-
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
-
-
Aristolochiaceae
-
-
Aristolochiaceae
-
Texas Dutchman's Pipe
Aristolochiaceae
-
Snakeroot
Aristolochiaceae
-
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
-
Dutchman's Pipe
Aristolochiaceae
-
-
Aristolochiaceae
-
-
Aristolochiaceae
زنجبیل وحشی، تکر
Snake Root