نمایش 1 - 12 از 14
Plantaginaceae
-
Che Qian Zi
Plantaginaceae
-
Mexican Plantain
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
بارهنگ سرنیزه ای، کاردی
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
بارهنگ، بارهنگ کبیر
Common Plantain
Plantaginaceae
بارهنگ دریایی، بارهنگ چمن زاری
Sea Plantain