نمایش 1 - 5 از 5
Plantaginaceae
-
Psyllium
Plantaginaceae
بارهنگ ساقه آغوش
-
Plantaginaceae
-
French Psyllium
Plantaginaceae
اسفرزه، بارهنگ تخم مرغی
Blond Psyllium
Plantaginaceae
بارهنگ کتانی، اسفرزه
Fleawort