نام صحیح علمی نام علمی
Dryopteris expansa Dryopteris assimilis