اسانس Mentha x piperita citrata
Mentha x piperita officinalis
Mentha x piperita vulgaris
Mentha x smithiana
Mentha x villosa alopecuroides
Micromeria chamissonis
Monarda citriodora
Monarda didyma
Monarda pectinata
Monarda punctata
Morina longifolia
Myrica gale