نمایش 1 - 12 از 222
Malvaceae
بامیه
Okra
Malvaceae
-
Aibika
Malvaceae
ختمی عطری، مشک دانه
Musk Mallow
Malvaceae
گونه های برگ نمدی، گونه های گاوپنبه، گونه های ابوت
-
Malvaceae
ابوتیلون فانوسی، فانوس چینی، قندیل چینی، شجرة المل
Trailing Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای، درختچه گلدار ابوتیلون زینت
Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
گاوپنبه، شال کنف، آبسا، دیوکنف
China Jute
Malvaceae
-
-
Malvaceae
شجره الملوک
Chinese Lantern
Malvaceae
-
Trailing Abutilon