نام صحیح علمی نام علمی
Acer saccharinum Acer dasycarpum
- Acer distylum
Acer saccharinum Acer eriocarpum
- Acer ginnala
- Acer glabrum
Acer saccharum grandidentatum Acer grandidentatum
- Acer interius
- Acer macrophyllum
- Acer mono
- Acer negundo
Acer interius Acer negundo interius
Acer saccharum nigrum Acer nigrum