شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: کوروش ساکی

کوروش ساکی
Kourosh Saki
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0000-0002-8655-4500
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
kouroshsaki@gmail.com