شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
آمار سایت
تعداد داده های ثبت شده: 9186
تعداد گونه گیاهی: 2320
تعداد اسناد ثبت شده: 204
تعداد نویسندگان ثبت شده: 474
نحوه ارجاع به سایت
Labbafi, M.R., Babaei, A., Amini, Sh., Khalaj, H. and N. Qavami. Iranian Ethnobotany Database. Published on Internet. https://www.netplant.ir/ebotany/. Retrieved 2023-10-02 19:08:29