شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: محمد آزادبخت

محمد آزادبخت
Mohammad Azadbakht
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
0000-0002-6298-8718 View this author’s ORCID profi
استاد فارماکوگنوزی گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy Medicinal Plants Research Center Mazandaran University of Medical Sciences
azadbakhtm@hotmail.com