شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: صدیقه کلیج

صدیقه کلیج
Sedigheh Kelij
دکتری تخصصی
دانشگاه مازندران
0000-0001-5540-6129
دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
Faculty of Basice Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
بررسی اتنوبوتانی و شناسایی گیاهان ادویه ای و معطر بومی بخش هزارجریب شهرستان نکا