شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: مجتبی جعفرزاده ذغالچالی

مجتبی جعفرزاده ذغالچالی
Mojtaba Jafarzadeh Zoghalchali
دکتری تخصصی
دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
Faculty of Basice Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
بررسی اتنوبوتانی و شناسایی گیاهان ادویه ای و معطر بومی بخش هزارجریب شهرستان نکا