شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حیدر مفتاحی زاده

حیدر مفتاحی زاده
Haidar Moftahizadeh
دکتری تخصصی
دانشگاه علم و هنر یزد
یزد، ایران، گروه مهندسی گیاهان دارویی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر
Faculty of Technical Engineering & Science, Department Engeering-Medicinal Plants, Science & Arts University, Yazd, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان خاتم (استان یزد)