شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: محمدرحیم فروزه

محمدرحیم فروزه
Mohamad Rahim Forouzeh
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
0000-0002-3347-5526
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran