شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: محدثه سلیمانی

محدثه سلیمانی
Mohadeseh Soleymani
دکتری تخصصی
دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه مرتع داری، گرگان
0000-0002-8245-5804
گرگان، ایران، دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه مرتع داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه مرتع داری، گرگان، ایران
Factuly of Range and Watershed Management Department of Rangeland Management, Factuly of Range and Watershed Management Department of Rangeland Management, Gorgan, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
ارزیابی اکولوژی و اتنوبوتانی گیاهان دارویی و خوراکی حوضه محمدآباد کتول استان گلستان (مطالعه موردی: مراتع سیاه مرزکوه)