شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: سیده معصومه دیف رخش

سیده معصومه دیف رخش
Seyedeh Maasumeh Difrakhsh
دکتری تخصصی
گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان
دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان، گرگان، ایران
Faculty of Range and Watershed Management Dept. of Rangeland Management, Gorgan University Of Agricultural Sciences & Natural, Gorgan, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده