شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حسین بارانی

حسین بارانی
Hossein Barani
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
Department of Range and Watershed Management , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources , Gorgan, Iran