شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: معصومه مازندرانی

معصومه مازندرانی
Masoumeh Mazandarani
دکتری تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
گروه گیاه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
Department of Botany, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran