شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: جواد پوررضایی

جواد پوررضایی
Javad Poor Rezaei
دکتری تخصصی
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، خوزستان
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، خوزستان، ایران
Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Khuzestan, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده