شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: علیرضا نقی نژاد

علیرضا نقی نژاد
Alireza Naqinezhad
دکتری تخصصی
دانشگاه مازندران
0000-0002-4602-6279
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
Department of Biology, Faculty of Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran