شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: عباس قلی پور

عباس قلی پور
Abbas Gholipour
دکتری تخصصی
مازندران دانشگاه پیام نور
0000-0003-1737-3607
مازندران، مرکز ساری، مرکز ساری، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور
Faculty of Science, Department of Biology, Payame Noor University, Center of Sari, Mazandaran, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
مطالعه گیاه شناسی مردمی (اتنوبوتانی) منطقه طبس
مطالعه اتنوبوتانيكي گياهان دارويي دهستان زارم رود نكا (استان مازندران)