شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: مصطفی اسدی

مصطفی اسدی
Mostafa Assadi
دکتری تخصصی
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
0000-0001-9014-585X
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ایران
Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
assadi@rifr-ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran