شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: سعید شیرزادیان

سعید شیرزادیان
Saeed Shirzadian
دکتری تخصصی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
0000-0002-7140-7284
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ایران
Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
sa.shirzadian@areeo.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran