شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: ایرج مهرگان

ایرج مهرگان
Iraj Mehregan
دکتری تخصصی
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
0000-0002-5108-2558
دانشکده زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
imehregan@srbiau.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran