شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: عزیزالله جعفری

عزیزالله جعفری
Azizollah Jafari
دانشگاه یاسوج
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
Department of Biology, Faculty of Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
بررسی فلورستیک کوه هجال
اتنوفارماکولوژي شیراز و بررسي خواص ضد باکتريايي شمعداني معطر