شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: سمیه اسماعیلی

سمیه اسماعیلی
Somayeh Esmaeili
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0000-0003-1140-0790
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
sesmaeili@sbmu.ac.ir
soesmaeili@yahoo.com