شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: علی دولتخواهی

علی دولتخواهی
Ali Dolatkhahi
گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، جمهوری اسلامی ایران
Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I. R. Iran

اسناد ثبت شده نویسنده