شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: عبدالله قاسمی پیربلوطی

عبدالله قاسمی پیربلوطی
Abdollah Ghasemi Pirbalouti
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و قوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
0000-0002-8376-1854
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و قوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، صندوق پستی 166، شهرکرد، ایران
Researches Centre of Medicinal Plants and Ethno-veterinary, Islamic Azad University, Shahrekord, Branch, PO Box 166, Shahrekord, Iran ,
ghasemi@iaushk.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnobotany and antimicrobial activity of medicinal plants of Bakhtiari Zagross mountains, Iran
Ethnobotanical study of medicinal plants used by Kurd tribe in Dehloran and Abdanan districts, Ilam province, Iran