شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: مریم حمزه لو مقدم

مریم حمزه لو مقدم
Maryam Hamzeloo Moghadam
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0000-0001-7183-9856
دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
mhmoghadam@sbmu.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnomedical survey and cytotoxic activity of medicinal plant extracts used in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in Iran