شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: علی حائری

علی حائری
Ali Haeri
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0000-0003-3905-8499
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
haeria@sbmu.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethnomedical survey and cytotoxic activity of medicinal plant extracts used in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in Iran