شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: عاطفه پیرانی

عاطفه پیرانی
Atefeh Pirani
دکتری تخصصی
دانشگاه فردوسی مشهد
0000-0003-4937-5711
مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Traditional Medicine and Materia Medica Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
apirani@um.ac.ir