شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حمید مؤذنی

حمید مؤذنی
Hamid Moazzeni
دکتری تخصصی
دانشگاه فردوسی مشهد
0000-0002-2406-2666
مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Traditional Medicine and Materia Medica Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
hmoazzeni@um.ac.ir
moazzeni.h@gmail.com